كلسترول

كلسترول

انتقال پلاسما و تنظيم جذب

چربي خون: كلسترول تنها درآب به آرامي محلول مي‌شود، اين مي‌تواند حل نشود و درجريان خون مبتني بر آب در غلظتهاي پايين حركت مي‌كند. چون كلسترول درخون غيرمحلول است، در سيستم گردش درون ليپوپروتئين‌ها انتقال مي‌يابد، ذره‌هاي كمپلكس ديسكوديال كه يك تركيب خارجي از پروتئين‌هاي آمفي فيليك دارد و چربي‌هاي كه سطوح مواجه خارجي قابل حل بر آب هستند و سطوح مواجه داخلي قابل حل در چربي مي‌باشد، تري گليسيريدها و كلسترول به طور داخلي حمل مي‌شود، فسفوليپيدها و كلسترول، آمفي پاتيك مي‌شوند، درسطح تك لايه ذره پروتئين انتقال مي‌يابد.

در اضافه به فراهم كردن يك وسيله حل كننده براي انتقال كلسترول از طريق خون، ليپوپروتئين‌ها، سيگنال‌هاي سلول مورد هدف دارند كه چربي‌ها را هدايت مي‌كند آنها به بافتهاي معين فرستاده مي‌شود. به همين دليل، انواع مختلفي از ليپوپروتئين‌ها درخون وجود دارند، كه به ترتيب افزايش تراكم شان، شيلو ميكرون، ليپوپروتئين با تراكم خيلي كم (VLDL)، ليپوپروتئين با تراكم متوسط (IDL)، و ليپوپروتئين با تراكم كم (LDL) و ليپوپروتئين با تراكم بالا (HDL) نام گرفته‌اند. چربي بيشتر و پروتئين كمتر كه يك ليپوپروتئين دارد، تراكم كمتري نيز دارد. كلسترول درون تمام انواع مختلف ليپوپروتئين قابل تشخيص است، اگرچه برخي كلسترول‌ها به عنوان بدون الكل فرستاده مي شوندو برخي به عنوان اسيد استرچرب فرستاده مي‌شود كه ازآن به عنوان كلسترول استر ياد مي‌شود. اگرچه، ليپوپروتئين‌هاي مختلف شامل، آپوليپوپروتئين مي‌شوند، كه مانند گيرنده خاص براي ليگاند روي غشاء سلول عمل مي‌كند. دراين صورت ذره‌هاي ليپوپروتئين آدرسهاي مولكولي هستند كه نقطه شروع و پايان براي انتقال كلسترول را معين مي‌كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۶:۱۵ | حجت
،

تنظيم كلسترول

ميزان توليد كلسترول بوسيله موجودات زنده به طور مستقيم توسط سطح حاضر كلسترول تنظيم شده است، اين مكانيسم‌ها تا حدودي درك شده‌اند. يك ورودي بالاتر از كلسترول غذا به يك كاهش در توليد درون زاد منجر مي‌شود، درحاليكه ورودي كمتر و پايين‌تر از غذا تاثير برعكس دارد.

مكانيسم تنظيم اصلي، احساس كلسترول بين سلولي درشبكه آندوپلاسمي مي‌باشد توسط پروتئين SEBP انجام مي‌گيرد.(تنظيم استرول پروتئين المان اتصال ۱و۲). در حضور كلسترول، SREBP به دو پروتئين ديگر وابسته است. SCAP (تقسيم SREBP پروتئين را فعال مي‌كند). وقتي سطح كلسترول پايين مي‌آيد، Insig(1) را از SCAP- SREBP فشرده جدا مي‌كند، كه به فشرده سازي اجازه مي‌دهد تا به دستگاه گونگي مهاجرت كند. در اينجا SREBP توسط SP و S2P (مكان ۱ و ۲ پروتئين‌ها شكافته مي‌شود. دو آنزيم كه توسط SCAP فعال شده‌اند وقتي سطح كلسترول پايين است. SREBP شكافته شده سپس به هسته مي‌رود، وبه عنوان يك عامل رونوشتي عمل مي‌كند تا به المان تنظيم استرول متصل شود(SRE)، كه رونويسي بسياري از ژنها را تحريك مي‌كند. در ميان اين‌ها، ليپوپروتئين با تراكم پايين وجوددارد(LDL) و HMG-COA رودوكتاز وجود دارد. گيرنده LDL قبلي، LDL گروهي را از جريان قوي تميز مي‌كند، درحاليكه ردوكتاز HMG-COA منجر به يك افزايش توليد ايندوژن‌هاي كلسترول مي‌شود. بخش بزرگي از اين مسير سيگنالي، توسط دكتر مايكل اس. براون و دكتر جوزف ال. گلدستين در ۱۹۷۰ روشن شد. در ۱۹۸۵، آنها جايزه نوبل در فيزيولوژي براي كارهايشان دريافت كردند. كار بعدي شان نشان مي‌دهد چگونه مسير SREBP، حالت بسياري از ژن‌ها را تنظيم مي‌كند كه شكل گيري ليپيد و سوخت و ساز و تخصيص سوخت بدن كنترل مي‌شود.

توليد كلسترول زماني كه سطح كلسترول بالاست مي‌تواند متوقف شود. HMG-COA ردوكتاز هم شامل يك منطقهٔ سيتوزوليك (كه مسئول عمل كاتاليكي است) ويك منطقه غشايي مي‌شود. منطقه غشاء سيگنال‌هايي براي تنزل اش احساس مي‌كند. افزايش غلظتهاي كلسترول (و ديگر استرول‌ها) باعث يك تغيير دراين حالت اليگومريزيشن مي‌شود، كه به تخريب توسط پروتئوسوم بيشتر مستعد و حساس مي شود.فعاليت اين آنزيم مي‌تواند همچنين توسط فسفاته كردن توسط يك پروتئين كيناز فعال شدهٔ AMP كاهش يابد. چون اين كيناز توسط AMP فعال شده است، كه وقتي ATP هيدروليز مي‌شود توليد مي‌شود، اين دنبال مي‌كند كه تركيب كلسترول وقتي سطح ATP پايين است متوقف مي‌شود.

بررسي نتايج 61 مطالعه مويد اين حقيقت است كه مصرف گردو به كاهش كلسترول بد خون كمك مي كند. مصرف دو مشت گردو در روز با كاهش سطح كلي كلسترول خون، به پيشگيري از بيماري قلبي كمك مي كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۵:۵۸ | حجت
،

توليد كلسترول بوسيلهٔ موجودات زنده

تمام سلولهاي حيوانات كلسترول را با سرعت توليدي كه ازنظر نوع سلول و عملكرد عضو متفاوت هستند، توليد مي‌كنند. حدود ۲۵-۲۰٪ از توليد كلسترول روزانه در معده اتفاق مي‌افتد، ديگر اندام‌هاي داراي سرعت توليد بالاتر شامل روده‌ها، غده آدرنال و عضوهاي بازتوليدي مي‌شود. تركيب درون بدنبال يك مولكول استيل COA ويك مولكول استواستيل COA-1 شروع مي‌شود، كه هيدراته مي‌شود تا ۳ هيدروژن ۳ متيل گلوتاريل 1(HMG-COA)COA تشكيل دهد. اين مولكول سپس به موالونات توسط كاهش آنزيم HMG-COA كاهش مي‌يابد. اين واكنش داراي سرعت محدود، و گام قابل بازيابي درتركيب كلسترول مي‌باشد و مكان عمل براي داروهاي استاتين مي‌باشد.

سپس موالونات به ايزوپنتينيل پيروفسفات در ۳ عكس العمل كه نياز به ATP دارند تبديل مي‌شود. موالونات به ايزوپنتينل پيروفسفات دي كربكسيد تبديل مي‌شود، كه يك متابوليت كليدي براي عكس العمل‌هاي بيولوژيكي مختلف مي‌باشد. سه مولكول از ايزوپنتنيل پيروفسفات متراكم مي‌شود تا فارنسيل پيروفسفات از طريق عمل گرانيل انتقالي شكل دهد. دو مولكول از فارنسيل پيروفسفات سپس متراكم مي‌شود تا اسكوئالين را توسط عمل تركيب اسكوئالين درشبكه آندوپلاسمي شكل دهد.

سنتتاز اسكوئالين سپس اسكوئالين را ازاد مي‌گرداند تا لنسترول را شكل دهد. سرانجام، لنسترول بدكلسترول از طريق فرايند ۱۹ مرحله تبديل مي‌شود. كوناردبلاچ وفئوودور لينن برنده جايزه نوبل در فيزيولوژي يا داروسازي در سال۱۹۶۴ گفت: براي كشف هايشان كه درمورد مكانيسم و تنظيم كلسترول و سوخت و ساز اسيد چربي نگران هستند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۵:۳۶ | حجت
،

منابع تغذيه

چربي‌هاي حيواني مخلوط و تركيب پيچيده‌اي از تري گليسيريدها، با مقدار كمتري از فسفوليپيدها و كلسترول هستند لذا تمام غذاهاي داراي چربي حيواني حاوي كلسترول مي‌باشند. منابع عمده تغذيه كلسترول شامل پنير، زرده تخم مرغ، گوشت، گوشت خوك، مرغ، ماهي و ميگو مي‌شود. شير انسان نيز شامل مقاديري از كلسترول مي‌باشد.

كلسترول درمقادير قابل توجه درمنابع گياهي وجود ندارد.. به علاوه محصولات گياهي مانند دانه‌هاي كتان و بادام كه داراي محتويات شبيه كلسترول هستند، كه فيتواسترول (phytosterol) ناميده مي‌شوند، عقيده بر اين است كه فيتوسترول‌ها با كلسترول براي جذب در روده‌ها رقابت مي‌كنند. فيتوسترول مي‌تواند ازطريق استفاده از غذاهاي عملكردي داراي فيتوسترول تكميل شود يا نوتراسيوتيكال‌ها كه به طور گسترده‌اي همانطور كه يك راندمان كاهش كلسترول LDL اثبات شده دارد تشخيص داده مي‌شود. راهنماهاي مكمل كنوني دوزهايي از فيتوسترول‌ها در ۰/۳-۱۰۶ گرم هر روز را پيشنهاد مي‌كنند كه اين ميزان در يك پژوهش اخير ۸٫۸ % كاهش دركلسترول LDL در يك دوز متوسط ۵/۲۰ گرم درروز را نشان مي‌دهد . اگرچه، منافع يك مكمل رژيم غذايي با فيتوسترول مورد سؤال قرارگرفته است.

دريافت چربي نقش مهمي در سطح كلسترول خون بازي مي‌كند. اين تاثير تصور شده است كه توسط تغييراتي دركميت كلسترول و ليپوپروتئين‌ها به وجود مي آيد كه توسط بدن تركيب شده است. جايگزيني كربوهيدراتهاي تغذيه‌اي با چربي‌هاي اشباع نشده چند قطبي و تك قطبي نشان داده شده است كه سطوح كلسترول كلي و سرم LDL را كاهش مي‌دهد و سطح سرم HDL را افزايش مي‌دهد، در حاليكه جايگزين كردن كربوهيدرات‌ها با چربي اشباع شده HDL و LDL و سطح كلسترول كلي را افزايش مي‌دهد. چربي‌هاي ترانس نشان داده اند كه سطوح HDL را كاهش و سطوح LDL را افزايش مي‌دهد. براساس چنين شواهدي و شواهد HDL پايين و سطح LDL بالا در بيماري‌هاي قلبي عروقي نشان مي‌دهد. بسياري از افراد تحت رژيم كاهش LDL كلسترول از تغيير در رژيم به علاوه ديگر اصلاحات روش زندگي اختصاص داده‌اند. USDA، پيشنهاد مي‌كند كه آنهايي كه مي‌خواهند كلسترول شان را از طريق يك تغيير در رژيم كاهش دهند مي‌بايست كمتر از ۷ درصد از انرژي روزانه‌شان از چربي اشباع شده دارد مصرف كنند و كمتراز ۲۰۰ ميلي گرم كلسترول در روز. پژوهشها نشان داده‌اند كه يك افزايش درمصرف چربي‌هاي اشباع شده و كلسترول، كلسترول كلي خون را كاهش مي‌دهد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۵:۱۸ | حجت
،

عملكرد

كلسترول براي توليد و نگهداري غشاي سلولها ضروري است و سياليت غشاء را در دماهاي فيزيولوژيكي دو برابر مي‌كند. گروه هيدروكسيل روي كلسترول با گروههاي سر قطبي فسفوليپيدهاي غشاء تداخل مي‌كند. درحاليكه استروئيد ضخيم و بزرگ و زنجيره هيدروكربن درغشاء جاي گرفته است، كلسترول بسته بندي غشاء را افزايش مي‌دهد، كه سياليت غشاء سلول را وقتي مولكول دريك تاييد ترانس كه همه را مي‌سازد اما زنجيره كناري كلسترول سخت و هر وجهي را كاهش مي‌دهد. دراين نقش ساختاري، كلسترول نفوذپذيري غشاء پلاسما را به مواد حل شده خنثي كاهش مي‌دهد. پروتون‌ها (يون هيدروژن مثبت) و يون سديم.

درون غشا سلول، كلسترول همچنين درانتقال بين سلولي عمل مي‌كند، سيگنال سلول و هدايت اعصاب كلسترول براي ساختار عملكرد روده پيچ خورده و چاله‌هاي كلاترين پوشش داده، شامل كاوالو و اندوسيتوز مبني بر كلاترين ضروري است. نقش كلسترول در چنين اندوسيتوز مي‌تواند توسط استفاده از سيكلودكسترين متيل كشف شود تا كلسترول را از غشاء پلاسما حذف كند. درحال حاضر كشف شده كه، كلسترول همچنين در فرايندهاي سيگنال سلولي نقش دارد، كمك در شكل گيري دگل چربي درغشاء پلاسما مي‌كند. شكل گيري چربي پروتئين‌هاي گيرنده درحدود نزديك با غلظت بالاي دومين مولكول مولكول فرستنده مي‌آورد. در بسياري از نورون‌ها، يك غلاف چربي (ميلين)، غني از كلسترول، چون از لايه‌هاي فشرده شدهٔ غشاء سلول شوان سرچشمه گرفته است، با پوشاندن دور آكسون به هدايت سريعتر پيام و حفاظت نورون كمك مي‌كند.

درون سلول‌ها، كلسترول مولكول پيشرو درچندين روند بيوشيمي مي‌باشد. در كبد كلسترول به صفرا تبديل مي‌شود، كه سپس دركيسه صفرا ذخيره مي‌شود. صفرا داراي نمك‌هاي صفراوي نيز مي‌باشد و موجب مي گردد چربي‌ها در روده قابل هضم شود و همچنين درجذب روده‌اي مولكول‌هايي مانند ويتامين‌هاي محلول در چربي، A، D و E و K مؤثر است. كلسترول يك مولكول پيشرو مهم براي تركيب ويتامين D و هورمون‌هاي استروئيدي مي‌باشد مانند هورمون‌هاي كورتيزول و آلدوسترون، هورمون پروژسترون، استروژن و تستسترون و مشتقاتش. برخي پژوهشها نشان مي‌دهد كلسترول ممكن است به عنوان يك آنتي اكسيدان عمل كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۵:۰۱ | حجت
،

فيزيولوژي

چون كلسترول براي زندگي تمام حيوانات ضروري است، هر سلول آن را از مولكول‌هاي ساده‌تر مي‌سازد. يك فرايند ۳۷ مرحله‌اي پيچيده كه با آنزيم پروتئيني داخل سلولي HMG-COA ردوكتاز شروع مي‌شود. اگرچه علاوه بر سطح كلي چربي و كلسترول در گردش خون، نوع ليپوپروتئين موجود نيز به طور قوي با پيشرفت تصلب شريان همراه است.

در چرخه موالونات داخل سلول آنزيم HMG-CoA ردوكتاز تبديل HMG-CoA را به موالونات كاتاليز مي‌كند. مسير سوخت و ساز موالونات يك مسير متابوليكي بسيار مهم در يوكاريوتها و بسياري از باكتريها است كه نهايتاً به توليد بسياري از تركيبات مهم مانند كلسترول، ايزوپرونئيدها (ترپن‌ها مانند ليكوپن، كاروتن، اسكوالن، اوكاليپتول و پينن)مي‌انجامد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۴:۴۲ | حجت
،

كلسترول

واژه كلسترول از يونان باستان chole- (زرداب) و Stereos (جامد) با يك پسوند OL – كه از الكل گرفته مي‌شود تشكيل شده و يك مولكول سازنده است. اين يك استرول (يا استروئيد اصلاح شده است) و ساختار غشاء مناسب نفوذ پذيري و سياليت را فراهم مي‌كند. كلسترول از مولكول‌هاي چربي محسوب مي‌شود.

افزون بر اين اهميت در سلول‌ها، كلسترول هم چنين به عنوان يك ماده متشكله براي توليد زيستي هورمون‌هاي استروئيدي، اسيدهاي صفراوي و ويتامين D كمك مي‌كند. كلسترول استرول اصلي توليد شده توسط حيوانات است. در تمام سلولها درمهره داران كلسترول توليد مي‌شود البته جگر (كبد) نوعاً مقدار بيشتري توليد مي‌كند. اغلب به طور كاملي درميان پروكاريوتها (مانند باكتري) غائب است، اگر چه برخي استثناها وجود دارد مانند مايكوپلاسماها، كه براي رشد كلسترول نياز دارند.

فرانسوز پوليتير اولين كلسترول را در شكل جامد در سنگ كيسه صفرا در سال۱۷۶۹ مشاهده كرد. اگرچه اين ماده جامد درسال ۱۸۱۵ توسط ميشائل جورول كلسترول ناميده شده است.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۴:۲۵ | حجت
،

تفاوت كلسترول LDL و كلسترول HDL

مقدار زياد كلسترول ال‌دي‌ال با بيماري‌هاي كرونري قلب در ارتباط است و به آن «كلسترول بد» گويند. ليپوپروتئين ال‌دي‌ال كلسترول را روي ديواره رگ‌ها نشانده و موجب شكل‌گيري ماده سخت و ضخيمي كه همان پلاك كلسترول است مي‌شود. با گذشت زمان پلاك كلسترول موجب ضخيم‌شدن ديواره رگ و نازك‌شدن مجراي عبور خون مي‌شود. اين فرايند تصلب شرائين (آترواسكلروسيس) ناميده مي‌شود.

چون ليپوپروتئين اچ‌دي‌ال با برداشتن كلسترول از ديواره شريان و بردن آن به كبد از تشكيل پلاك جلوگيري مي‌كند، «كلسترول خوب» ناميده مي‌شود؛ بنابراين مقدار ال‌دي‌ال بالا و اچ‌دي‌ال پايين، از فاكتورهاي خطر ايجاد تصلب شريان است در حالي كه نسبت پايين ال‌دي‌ال به اچ‌دي‌ال براي بدن بسيار سودمند است.

هنگامي كه ال‌دي‌ال بالا مي‌رود كبد نه تنها كلسترول را توليد و به داخل خون مي‌ريزد؛ بلكه مي‌تواند آن را از گردش خون بردارد. حذف سريع كلسترول ال‌دي‌ال از خون و كاهش آن، با تعداد گيرنده‌هاي فعال روي سطح سلول‌هاي كبدي مرتبط است.

دو عامل ارث و رژيم غذايي تأثير چشم‌گيري بر ال‌دي‌ال و اچ‌دي‌ال و كلسترول فرد دارند. براي نمونه هاپيركلسترولمياي فاميلي اف‌اچ يك اختلال ارثي است كه در ان شخص بيمار دچار كمبود و نداشتن گيرنده‌هاي ال‌دي‌ال روي سطح سلول‌هاي كبدي مي‌شود. در نتيجه افراد مبتلا تمايل بيشتري به پيشرفت تصلب شرائين و بيماريهاي ايسكميك قلبي در سنين بالاتر دارند.

رژيم‌هاي غذايي كه داراي مقدار بالاي چربي‌هاي اشباع و كلسترول هستند موجب افزايش مقدار ال‌دي‌ال خون مي‌شوند. تري گليسيريدها براساس ساختمان شيميايي‌شان به دو گروه اشباع و غيراشباع طبقه‌بندي مي‌شوند. چربي‌هاي اشباع از گوشت و محصولات لبني تامين مي‌شوند و مي‌توانند مقدار كلسترول خون را بالا ببرند. همچنين برخي از روغن‌هاي گياهي كه از نارگيل، نخل و كاكائو تهيه مي‌شوند هم چربي اشباع بالايي دارند.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۴:۰۹ | حجت
،

تفاوت كلسترول خون و كلسترول غذايي

كلسترول را مي‌توان به دو دستهٔ كلي تقسيم كرد:[۲]

    كلسترول غذايي: منظور همان كلسترولي است كه در غذايي كه خورده مي‌شود وجود دارد. اين عنصر غذايي بسيار شبيه به شكر، چربي، پروتئين، ويتامين‌ها و املاح معدني است. اين نوع كلسترول تنها در محصولات حيواني يافت مي‌شود و همان چيزي است كه در برچسب‌هاي مواد غذايي مشاهده مي‌شود.
    كلسترول خون: اين نوع كلسترول در كبد ساخته مي‌شود و همان چيزي است كه پزشك اندازه مي‌گيرد.

كلسترول خون و كلسترول غذايي، با اينكه از نظر شيميايي يكسان هستند، اما اين بيانگر يكسان بودن آنها در هر مورد نيست. به همين دليل است كه تاثير خوردن كلسترول غذايي بر سلامت مي‌تواند تا حد بسيار زيادي متفاوت از پيامدهاي داشتنِ كلسترول خون بالا (آنچه پزشك اندازه مي‌گيرد) باشد

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۳:۵۲ | حجت
،

كلسترول

كُلِستِرول (به انگليسي: Cholesterol)، يكي از مولكول‌هاي زيستي و از دسته چربي‌ها (ليپيدها) است. اين مولكول ۲۷ كربنه ساختار چندحلقه‌اي دارد. نقش عمده آن استحكام و انعطاف‌بخشي به غشا سلولها است.

كلسترول نوعي چربي و از مواد مهم غشا است. كلسترول در خون هم وجود دارد. كلسترول خون از دو منبع اصلي تامين مي‌شود: رژيم غذايي و توليد در كبد.

كلسترول رژيم غذايي به طور عمده در گوشت، جگر، مغز، تخم مرغ و غذاهاي لبني به بدن مي‌رسد. غذاهايي گياهي كلسترول ندارند.

پس از صرف غذا كلسترول از طريق روده جذب و سپس همراه با تري گليسيريدها درون پوششي پروتئيني بسته‌بندي مي‌شود. اين تركيب چربي-پروتئين كيلوميكرون نام دارد. كبد هم مي‌تواند كلسترول را از خون بردارد و هم آن را توليد و به درون خون بريزد.

پس از صرف غذا كبد كيلوميكرون را از خون برداشته و در مدت زمان ميان وعده‌هاي غذايي كلسترول را توليد و درون گردش خون مي‌ريزد.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۳:۳۶ | حجت
،
كلسترول
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

كلسترول
جدید, new نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان